Stage karaté Shito-Ryu avec Hanshi Iwata, Kyoshi Sato & Kyoshi Tanzadeh Arts martiaux

Pas de limite d'âge

Stage Karaté Shito-Ryu sous la direction de 3 Maîtres 8em Dan

- Kaicho Genzo Iwata (Hanshi) - Président oh the World Shito-Ryu federation and de Japanese Shitokai Federation

- Kyoshi Shoko Sato - Président of the Pan-Amecican Sito-Ryu Federation

- Kyoshi Allen Tanzadeth - Director of the World Shito-Ryu Federation